Smlouva na Park 4D je podepsána!

04.01.2021

Město České Budějovice začátkem letošního roku uzavřelo smlouvu s panem Ing. Petrem Veličkou, který se zavázal vypracovat Krajinářsko-architektonický návrh a kompletní projektové a inženýrské práce na projekt "Park 4D 2020", předání díla by mělo být v průběhu jara. 

Dílo by mělo obsahovat hned několik odborných dokumentů, povolení, atpd. Níže uvádíme některé z těchto dokumentů:

  • studii, 
  • zhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (včetně obstarání vyjádření všech dotčených orgánů a účastníků řízení a včetně obstarání územního rozhodnutí a provedení související inženýrské činnosti), 
  • zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení,(včetně obstarání vyjádření všech dotčených orgánů a účastníků řízení a včetně obstarání stavebního povolení a provedení související inženýrské činnosti), 
  • zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, 
  • vyhotovení a projednání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle příslušné právní úpravy, zejména zákona č. 309/2006 Sb.,  
  • spolupráci při zadání realizace díla dodavateli stavby, 
  • provádění autorsko-technického dozoru v rámci zpracované projektové dokumentace, to jest kvalitativního a kvantitativního dozoru konaného zhotovitelem, 
  •  zpracování plánu BOZP a geodetické zaměření a zajištění inženýrskogeologického, popř. hydrogeologického průzkumu v dotčené oblasti 
  • projekt následné pětileté péče zejména o vegetační prvky, komunikace pro pěší a veškeré další objekty dodávané v rámci stavby vyžadující péči 

Dále budou obě strany pokračovat ve spolupráci i po dokončení díla a jeho uvedení do provozu.